Daily Archives: December 17, 2022

Umwaka w’isezerano

Bakundwa bene data wa twase n’umwana we wo Mwami wacu, Yesu Kristo Umwami wo gukiranuka

Skip to toolbar