Urubyiruko rw’abana bab’Atutsi bagiye kwinjira mu ishuli kwigishwa kubaha Uwiteka Imana!

July 05th ,2015 umwuka w’Uwiteka anjyana mu iyerekwa kumusozi wo kwerekerwamo,uwo waruherereye mu burasira zuba bw’Afrika.Hari hubatse ishuli ryo kwigisha urubyiruko nyarwanda aho bajyanywe kwigishwa kubaha Uwiteka Imana yabakiranutsi.


Nerekwa umuhanuzi mukuru yoherezwa gutanga isomo muri urwo rubyiriko nyarwanda aho batwawe kuri uwo musoni kwigishwa,amaze gutanga isomo ryo kubaha Imana,ahita amanuka uwo musozi.

 

Kuva igihe boherejwe kuri uwo musozi ntabwo bigeze bagira umwete wo gushaka kwiga kumenya uko bubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru,ahubwo baranzwe no kwikinira bakajya babifata nk’imikino ibyo bigishwaga,bamaze kubona umuhanuzi mukuru arangije gutanga amasomo ye,bahita bibuka ibyahanuwe!Baramuhamagara ngo nagaruke noneho biteguye kumwumva ariko igihe cyari cyabashiranye yanga kugaruka uko niko Uwiteka avuga.

 

Nerekwa ko umuhanuzi mukuru asubije ukuboka inyuma arabapepera arababwira ngo,bye,Uwiteka abana namwe.Mbona bagize ubwoba bamenya yuko ubwo umuhanuzi mukuru yanze kugaruka, ibyahanuwe bisohoye maze baratinya cyane batangira kwicuza impamvu banze kumva iyo ivuga yo mu ijuru none bakaba bagiye kurimbuka uko niko Uwiteka avuga.

 

(b) Njyanwa mu iyerekwa mu gikombe cyo kwerekerwamo kiri munsi ya gakondo yabakiranutsi.Maze mbona munsi yicyo kibaya hari inkozi zibibi zigize indakoreka !Zigarurira umuhana wabakiranutsi.

 

Maze kugerayo numva amajwi yabantu bavuga basengeraga mu kadini gatoya kari kumuhanda.Maze imbere y’umuryango binjiriramo hari hatabye ubutunzi bw’ibyasezeranijwe,nerekwa ko batigeze bashaka kumenya iby’ubwo butunzi butabye aho ngaho.Nerekwa umuhanuzi mukuru araje acukura hasi akuramo ubwo butunzi bwari buvanze nubuhanuzi maze arabitwara.

 

Mu gihe yararimo gucukura ahongaho,bahise bakinga urugi ngo batareba uwo muhanuzi mukuru kugirango atabahanurira ibyo badashaka,kandi ntibanashakaga kureba ibyo arimo gukora kuko bamwangaga batamushakaga maze akomeza gucukura ubutunzi bw’ubuhanuzi buvanze na zahabu nziza yatunganijwe muruganda ayikuramo arigendera basigara baririmba indirimbo zabo muri ako kazu bahinduye urusengero.

 

©Nerekwa abadayimoni bo mu bwoko bw’Abatutsi-kazi bakomoka mu miryango y’Abega babakagara, mbona baragiye banyura mukayira kamanukiraga mu gikombe cya gakondo yabakiranutsi basa nabashaka kujya muri icyo gikombe.Abo bagore numvise biyita ‘ingarisi’batangira kwireba mu bikari byabo uko hangana n’uburyo barutana kugira amadegede manini .

 

Nerekwa ko babonye umuhanuzi mukuru ababonye nabo baramubona maze ako kanya izo ngarisi,zihita ziza kumureba ngo zimuce igihanga!Ako kanya abona akandi kayira kari hirya yabo akanyuramo aramanuka baramukurikira ahita abihisha munsi y’urutare maze ingarisi imwe iramubwira ngo:Ndashaka ko undongora,mbona umuhanuzi mukuru arambura ukuboko kwari gufashe inkoni arayimutunga maze bose bahita bagira ubwoba basubirayo ntibagira icyo bamutwara ariko bajya guhamagara bagenzi babo.

 

Ahita ava aho ngaho azamuka umusozi w’igikundiro agera ahantu hubatse amazu meza kandi ahenze cyane ngo yubatswe mu matafari yitwa “UBUSAMBANYI NUBURIGANYA”abanza kugira ubwoba kubera iyo midugudu bayirindishaga imbwa z’inkazi.Nuko atindaho gatoya maze mbona yigiriye inama yo gukikira igikuta cyayo mazu yubakishije ubusambanyi n’uburiganya.

 

Nerekwa agarutse hahandi yarari mbere maze numva ahanurira igihugu cy’UBURUNDI yabwiraga korali yitwa SHEMEZA yahoze iyobowe na Aporinale waje gushinga idini ryavuye kuri iyo korali cyangwa iyo ministeri “SHEMEZA MINISITIRI”maze numva umuhanuzi mukuru aravuze ngo,Uburundi no mu Rwanda buzira bucye kandi bwongere bwire uko niko Uwiteka avuga.

 

(d) Ahagana mu museke wabasenzi,ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,haguruka ujye ku musozi w’igikundiro maze witegereze hakurya y’imisozi y’igikundiro maze umbwire icyo ubonye.Nuko ndahagurka ndagenda ngeze kuri uwo musozi ntereza amaso hakurya y’imisozi y’igikundiro maze mbona umuhanuzi arimo ku rwana intambara ikomeye cyane n’inkozi zibibi.

 

Icya ntangaje yarwanaga wenyine abamailaka bicaye bamureberera kuko iyo ntambara bari bayise ntoya,koko yari ntoya maze arwana n’inkozi zibibi zashakaga kumwambura amata yarazanywe n’umukiranutsi ayahetse kw’igare ry’abanyozi.Arwana nizo nkozi zibibi kugeza azinesheje maze mbona abamalaika barasetse cyane kandi barishima cyane ko anesheje iyo ntambara maze Uwiteka ahabwa icyubahiro.

July 05th ,2015 umwuka w’Uwiteka anjyana mu iyerekwa kumusozi wo kwerekerwamo,uwo waruherereye mu burasira zuba bw’Afrika.Hari hubatse ishuli ryo kwigisha urubyiruko nyarwanda aho bajyanywe kwigishwa kubaha Uwiteka Imana yabakiranutsi.

Nerekwa umuhanuzi mukuru yoherezwa gutanga isomo muri urwo rubyiriko nyarwanda aho batwawe kuri uwo musoni kwigishwa,amaze gutanga isomo ryo kubaha Imana,ahita amanuka uwo musozi.

Kuva igihe boherejwe kuri uwo musozi ntabwo bigeze bagira umwete wo gushaka kwiga kumenya uko bubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru,ahubwo baranzwe no kwikinira bakajya babifata nk’imikino ibyo bigishwaga,bamaze kubona umuhanuzi mukuru arangije gutanga amasomo ye,bahita bibuka ibyahanuwe!Baramuhamagara ngo nagaruke noneho biteguye kumwumva ariko igihe cyari cyabashiranye yanga kugaruka uko niko Uwiteka avuga.

Nerekwa ko umuhanuzi mukuru asubije ukuboka inyuma arabapepera arababwira ngo,bye,Uwiteka abana namwe.Mbona bagize ubwoba bamenya yuko ubwo umuhanuzi mukuru yanze kugaruka, ibyahanuwe bisohoye maze baratinya cyane batangira kwicuza impamvu banze kumva iyo ivuga yo mu ijuru none bakaba bagiye kurimbuka uko niko Uwiteka avuga.

(b) Njyanwa mu iyerekwa mu gikombe cyo kwerekerwamo kiri munsi ya gakondo yabakiranutsi.Maze mbona munsi yicyo kibaya hari inkozi zibibi zigize indakoreka !Zigarurira umuhana wabakiranutsi.

Maze kugerayo numva amajwi yabantu bavuga basengeraga mu kadini gatoya kari kumuhanda.Maze imbere y’umuryango binjiriramo hari hatabye ubutunzi bw’ibyasezeranijwe,nerekwa ko batigeze bashaka kumenya iby’ubwo butunzi butabye aho ngaho.Nerekwa umuhanuzi mukuru araje acukura hasi akuramo ubwo butunzi bwari buvanze nubuhanuzi maze arabitwara.

Mu gihe yararimo gucukura ahongaho,bahise bakinga urugi ngo batareba uwo muhanuzi mukuru kugirango atabahanurira ibyo badashaka,kandi ntibanashakaga kureba ibyo arimo gukora kuko bamwangaga batamushakaga maze akomeza gucukura ubutunzi bw’ubuhanuzi buvanze na zahabu nziza yatunganijwe muruganda ayikuramo arigendera basigara baririmba indirimbo zabo muri ako kazu bahinduye urusengero.

©Nerekwa abadayimoni bo mu bwoko bw’Abatutsi-kazi bakomoka mu miryango y’Abega babakagara, mbona baragiye banyura mukayira kamanukiraga mu gikombe cya gakondo yabakiranutsi basa nabashaka kujya muri icyo gikombe.Abo bagore numvise biyita ‘ingarisi’batangira kwireba mu bikari byabo uko hangana n’uburyo barutana kugira amadegede manini .

Nerekwa ko babonye umuhanuzi mukuru ababonye nabo baramubona maze ako kanya izo ngarisi,zihita ziza kumureba ngo zimuce igihanga!Ako kanya abona akandi kayira kari hirya yabo akanyuramo aramanuka baramukurikira ahita abihisha munsi y’urutare maze ingarisi imwe iramubwira ngo:Ndashaka ko undongora,mbona umuhanuzi mukuru arambura ukuboko kwari gufashe inkoni arayimutunga maze bose bahita bagira ubwoba basubirayo ntibagira icyo bamutwara ariko bajya guhamagara bagenzi babo.

Ahita ava aho ngaho azamuka umusozi w’igikundiro agera ahantu hubatse amazu meza kandi ahenze cyane ngo yubatswe mu matafari yitwa “UBUSAMBANYI NUBURIGANYA”abanza kugira ubwoba kubera iyo midugudu bayirindishaga imbwa z’inkazi.Nuko atindaho gatoya maze mbona yigiriye inama yo gukikira igikuta cyayo mazu yubakishije ubusambanyi n’uburiganya.

Nerekwa agarutse hahandi yarari mbere maze numva ahanurira igihugu cy’UBURUNDI yabwiraga korali yitwa SHEMEZA yahoze iyobowe na Aporinale waje gushinga idini ryavuye kuri iyo korali cyangwa iyo ministeri “SHEMEZA MINISITIRI”maze numva umuhanuzi mukuru aravuze ngo,Uburundi no mu Rwanda buzira bucye kandi bwongere bwire uko niko Uwiteka avuga.

(d) Ahagana mu museke wabasenzi,ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,haguruka ujye ku musozi w’igikundiro maze witegereze hakurya y’imisozi y’igikundiro maze umbwire icyo ubonye.Nuko ndahagurka ndagenda ngeze kuri uwo musozi ntereza amaso hakurya y’imisozi y’igikundiro maze mbona umuhanuzi arimo ku rwana intambara ikomeye cyane n’inkozi zibibi.

Icya ntangaje yarwanaga wenyine abamailaka bicaye bamureberera kuko iyo ntambara bari bayise ntoya,koko yari ntoya maze arwana n’inkozi zibibi zashakaga kumwambura amata yarazanywe n’umukiranutsi ayahetse kw’igare ry’abanyozi.Arwana nizo nkozi zibibi kugeza azinesheje maze mbona abamalaika barasetse cyane kandi barishima cyane ko anesheje iyo ntambara maze Uwiteka ahabwa icyubahiro.

– See more at: http://inyangenewss.com/?p=5027#more-5027

July 05th ,2015 umwuka w’Uwiteka anjyana mu iyerekwa kumusozi wo kwerekerwamo,uwo waruherereye mu burasira zuba bw’Afrika.Hari hubatse ishuli ryo kwigisha urubyiruko nyarwanda aho bajyanywe kwigishwa kubaha Uwiteka Imana yabakiranutsi.

Nerekwa umuhanuzi mukuru yoherezwa gutanga isomo muri urwo rubyiriko nyarwanda aho batwawe kuri uwo musoni kwigishwa,amaze gutanga isomo ryo kubaha Imana,ahita amanuka uwo musozi.

Kuva igihe boherejwe kuri uwo musozi ntabwo bigeze bagira umwete wo gushaka kwiga kumenya uko bubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru,ahubwo baranzwe no kwikinira bakajya babifata nk’imikino ibyo bigishwaga,bamaze kubona umuhanuzi mukuru arangije gutanga amasomo ye,bahita bibuka ibyahanuwe!Baramuhamagara ngo nagaruke noneho biteguye kumwumva ariko igihe cyari cyabashiranye yanga kugaruka uko niko Uwiteka avuga.

Nerekwa ko umuhanuzi mukuru asubije ukuboka inyuma arabapepera arababwira ngo,bye,Uwiteka abana namwe.Mbona bagize ubwoba bamenya yuko ubwo umuhanuzi mukuru yanze kugaruka, ibyahanuwe bisohoye maze baratinya cyane batangira kwicuza impamvu banze kumva iyo ivuga yo mu ijuru none bakaba bagiye kurimbuka uko niko Uwiteka avuga.

(b) Njyanwa mu iyerekwa mu gikombe cyo kwerekerwamo kiri munsi ya gakondo yabakiranutsi.Maze mbona munsi yicyo kibaya hari inkozi zibibi zigize indakoreka !Zigarurira umuhana wabakiranutsi.

Maze kugerayo numva amajwi yabantu bavuga basengeraga mu kadini gatoya kari kumuhanda.Maze imbere y’umuryango binjiriramo hari hatabye ubutunzi bw’ibyasezeranijwe,nerekwa ko batigeze bashaka kumenya iby’ubwo butunzi butabye aho ngaho.Nerekwa umuhanuzi mukuru araje acukura hasi akuramo ubwo butunzi bwari buvanze nubuhanuzi maze arabitwara.

Mu gihe yararimo gucukura ahongaho,bahise bakinga urugi ngo batareba uwo muhanuzi mukuru kugirango atabahanurira ibyo badashaka,kandi ntibanashakaga kureba ibyo arimo gukora kuko bamwangaga batamushakaga maze akomeza gucukura ubutunzi bw’ubuhanuzi buvanze na zahabu nziza yatunganijwe muruganda ayikuramo arigendera basigara baririmba indirimbo zabo muri ako kazu bahinduye urusengero.

©Nerekwa abadayimoni bo mu bwoko bw’Abatutsi-kazi bakomoka mu miryango y’Abega babakagara, mbona baragiye banyura mukayira kamanukiraga mu gikombe cya gakondo yabakiranutsi basa nabashaka kujya muri icyo gikombe.Abo bagore numvise biyita ‘ingarisi’batangira kwireba mu bikari byabo uko hangana n’uburyo barutana kugira amadegede manini .

Nerekwa ko babonye umuhanuzi mukuru ababonye nabo baramubona maze ako kanya izo ngarisi,zihita ziza kumureba ngo zimuce igihanga!Ako kanya abona akandi kayira kari hirya yabo akanyuramo aramanuka baramukurikira ahita abihisha munsi y’urutare maze ingarisi imwe iramubwira ngo:Ndashaka ko undongora,mbona umuhanuzi mukuru arambura ukuboko kwari gufashe inkoni arayimutunga maze bose bahita bagira ubwoba basubirayo ntibagira icyo bamutwara ariko bajya guhamagara bagenzi babo.

Ahita ava aho ngaho azamuka umusozi w’igikundiro agera ahantu hubatse amazu meza kandi ahenze cyane ngo yubatswe mu matafari yitwa “UBUSAMBANYI NUBURIGANYA”abanza kugira ubwoba kubera iyo midugudu bayirindishaga imbwa z’inkazi.Nuko atindaho gatoya maze mbona yigiriye inama yo gukikira igikuta cyayo mazu yubakishije ubusambanyi n’uburiganya.

Nerekwa agarutse hahandi yarari mbere maze numva ahanurira igihugu cy’UBURUNDI yabwiraga korali yitwa SHEMEZA yahoze iyobowe na Aporinale waje gushinga idini ryavuye kuri iyo korali cyangwa iyo ministeri “SHEMEZA MINISITIRI”maze numva umuhanuzi mukuru aravuze ngo,Uburundi no mu Rwanda buzira bucye kandi bwongere bwire uko niko Uwiteka avuga.

(d) Ahagana mu museke wabasenzi,ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,haguruka ujye ku musozi w’igikundiro maze witegereze hakurya y’imisozi y’igikundiro maze umbwire icyo ubonye.Nuko ndahagurka ndagenda ngeze kuri uwo musozi ntereza amaso hakurya y’imisozi y’igikundiro maze mbona umuhanuzi arimo ku rwana intambara ikomeye cyane n’inkozi zibibi.

Icya ntangaje yarwanaga wenyine abamailaka bicaye bamureberera kuko iyo ntambara bari bayise ntoya,koko yari ntoya maze arwana n’inkozi zibibi zashakaga kumwambura amata yarazanywe n’umukiranutsi ayahetse kw’igare ry’abanyozi.Arwana nizo nkozi zibibi kugeza azinesheje maze mbona abamalaika barasetse cyane kandi barishima cyane ko anesheje iyo ntambara maze Uwiteka ahabwa icyubahiro.

– See more at: http://inyangenewss.com/?p=5027#more-5027

July 05th ,2015 umwuka w’Uwiteka anjyana mu iyerekwa kumusozi wo kwerekerwamo,uwo waruherereye mu burasira zuba bw’Afrika.Hari hubatse ishuli ryo kwigisha urubyiruko nyarwanda aho bajyanywe kwigishwa kubaha Uwiteka Imana yabakiranutsi.

Nerekwa umuhanuzi mukuru yoherezwa gutanga isomo muri urwo rubyiriko nyarwanda aho batwawe kuri uwo musoni kwigishwa,amaze gutanga isomo ryo kubaha Imana,ahita amanuka uwo musozi.

Kuva igihe boherejwe kuri uwo musozi ntabwo bigeze bagira umwete wo gushaka kwiga kumenya uko bubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru,ahubwo baranzwe no kwikinira bakajya babifata nk’imikino ibyo bigishwaga,bamaze kubona umuhanuzi mukuru arangije gutanga amasomo ye,bahita bibuka ibyahanuwe!Baramuhamagara ngo nagaruke noneho biteguye kumwumva ariko igihe cyari cyabashiranye yanga kugaruka uko niko Uwiteka avuga.

Nerekwa ko umuhanuzi mukuru asubije ukuboka inyuma arabapepera arababwira ngo,bye,Uwiteka abana namwe.Mbona bagize ubwoba bamenya yuko ubwo umuhanuzi mukuru yanze kugaruka, ibyahanuwe bisohoye maze baratinya cyane batangira kwicuza impamvu banze kumva iyo ivuga yo mu ijuru none bakaba bagiye kurimbuka uko niko Uwiteka avuga.

(b) Njyanwa mu iyerekwa mu gikombe cyo kwerekerwamo kiri munsi ya gakondo yabakiranutsi.Maze mbona munsi yicyo kibaya hari inkozi zibibi zigize indakoreka !Zigarurira umuhana wabakiranutsi.

Maze kugerayo numva amajwi yabantu bavuga basengeraga mu kadini gatoya kari kumuhanda.Maze imbere y’umuryango binjiriramo hari hatabye ubutunzi bw’ibyasezeranijwe,nerekwa ko batigeze bashaka kumenya iby’ubwo butunzi butabye aho ngaho.Nerekwa umuhanuzi mukuru araje acukura hasi akuramo ubwo butunzi bwari buvanze nubuhanuzi maze arabitwara.

Mu gihe yararimo gucukura ahongaho,bahise bakinga urugi ngo batareba uwo muhanuzi mukuru kugirango atabahanurira ibyo badashaka,kandi ntibanashakaga kureba ibyo arimo gukora kuko bamwangaga batamushakaga maze akomeza gucukura ubutunzi bw’ubuhanuzi buvanze na zahabu nziza yatunganijwe muruganda ayikuramo arigendera basigara baririmba indirimbo zabo muri ako kazu bahinduye urusengero.

©Nerekwa abadayimoni bo mu bwoko bw’Abatutsi-kazi bakomoka mu miryango y’Abega babakagara, mbona baragiye banyura mukayira kamanukiraga mu gikombe cya gakondo yabakiranutsi basa nabashaka kujya muri icyo gikombe.Abo bagore numvise biyita ‘ingarisi’batangira kwireba mu bikari byabo uko hangana n’uburyo barutana kugira amadegede manini .

Nerekwa ko babonye umuhanuzi mukuru ababonye nabo baramubona maze ako kanya izo ngarisi,zihita ziza kumureba ngo zimuce igihanga!Ako kanya abona akandi kayira kari hirya yabo akanyuramo aramanuka baramukurikira ahita abihisha munsi y’urutare maze ingarisi imwe iramubwira ngo:Ndashaka ko undongora,mbona umuhanuzi mukuru arambura ukuboko kwari gufashe inkoni arayimutunga maze bose bahita bagira ubwoba basubirayo ntibagira icyo bamutwara ariko bajya guhamagara bagenzi babo.

Ahita ava aho ngaho azamuka umusozi w’igikundiro agera ahantu hubatse amazu meza kandi ahenze cyane ngo yubatswe mu matafari yitwa “UBUSAMBANYI NUBURIGANYA”abanza kugira ubwoba kubera iyo midugudu bayirindishaga imbwa z’inkazi.Nuko atindaho gatoya maze mbona yigiriye inama yo gukikira igikuta cyayo mazu yubakishije ubusambanyi n’uburiganya.

Nerekwa agarutse hahandi yarari mbere maze numva ahanurira igihugu cy’UBURUNDI yabwiraga korali yitwa SHEMEZA yahoze iyobowe na Aporinale waje gushinga idini ryavuye kuri iyo korali cyangwa iyo ministeri “SHEMEZA MINISITIRI”maze numva umuhanuzi mukuru aravuze ngo,Uburundi no mu Rwanda buzira bucye kandi bwongere bwire uko niko Uwiteka avuga.

(d) Ahagana mu museke wabasenzi,ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,haguruka ujye ku musozi w’igikundiro maze witegereze hakurya y’imisozi y’igikundiro maze umbwire icyo ubonye.Nuko ndahagurka ndagenda ngeze kuri uwo musozi ntereza amaso hakurya y’imisozi y’igikundiro maze mbona umuhanuzi arimo ku rwana intambara ikomeye cyane n’inkozi zibibi.

Icya ntangaje yarwanaga wenyine abamailaka bicaye bamureberera kuko iyo ntambara bari bayise ntoya,koko yari ntoya maze arwana n’inkozi zibibi zashakaga kumwambura amata yarazanywe n’umukiranutsi ayahetse kw’igare ry’abanyozi.Arwana nizo nkozi zibibi kugeza azinesheje maze mbona abamalaika barasetse cyane kandi barishima cyane ko anesheje iyo ntambara maze Uwiteka ahabwa icyubahiro.

– See more at: http://inyangenewss.com/?p=5027#more-5027

July 05th ,2015 umwuka w’Uwiteka anjyana mu iyerekwa kumusozi wo kwerekerwamo,uwo waruherereye mu burasira zuba bw’Afrika.Hari hubatse ishuli ryo kwigisha urubyiruko nyarwanda aho bajyanywe kwigishwa kubaha Uwiteka Imana yabakiranutsi.

Nerekwa umuhanuzi mukuru yoherezwa gutanga isomo muri urwo rubyiriko nyarwanda aho batwawe kuri uwo musoni kwigishwa,amaze gutanga isomo ryo kubaha Imana,ahita amanuka uwo musozi.

Kuva igihe boherejwe kuri uwo musozi ntabwo bigeze bagira umwete wo gushaka kwiga kumenya uko bubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru,ahubwo baranzwe no kwikinira bakajya babifata nk’imikino ibyo bigishwaga,bamaze kubona umuhanuzi mukuru arangije gutanga amasomo ye,bahita bibuka ibyahanuwe!Baramuhamagara ngo nagaruke noneho biteguye kumwumva ariko igihe cyari cyabashiranye yanga kugaruka uko niko Uwiteka avuga.

Nerekwa ko umuhanuzi mukuru asubije ukuboka inyuma arabapepera arababwira ngo,bye,Uwiteka abana namwe.Mbona bagize ubwoba bamenya yuko ubwo umuhanuzi mukuru yanze kugaruka, ibyahanuwe bisohoye maze baratinya cyane batangira kwicuza impamvu banze kumva iyo ivuga yo mu ijuru none bakaba bagiye kurimbuka uko niko Uwiteka avuga.

(b) Njyanwa mu iyerekwa mu gikombe cyo kwerekerwamo kiri munsi ya gakondo yabakiranutsi.Maze mbona munsi yicyo kibaya hari inkozi zibibi zigize indakoreka !Zigarurira umuhana wabakiranutsi.

Maze kugerayo numva amajwi yabantu bavuga basengeraga mu kadini gatoya kari kumuhanda.Maze imbere y’umuryango binjiriramo hari hatabye ubutunzi bw’ibyasezeranijwe,nerekwa ko batigeze bashaka kumenya iby’ubwo butunzi butabye aho ngaho.Nerekwa umuhanuzi mukuru araje acukura hasi akuramo ubwo butunzi bwari buvanze nubuhanuzi maze arabitwara.

Mu gihe yararimo gucukura ahongaho,bahise bakinga urugi ngo batareba uwo muhanuzi mukuru kugirango atabahanurira ibyo badashaka,kandi ntibanashakaga kureba ibyo arimo gukora kuko bamwangaga batamushakaga maze akomeza gucukura ubutunzi bw’ubuhanuzi buvanze na zahabu nziza yatunganijwe muruganda ayikuramo arigendera basigara baririmba indirimbo zabo muri ako kazu bahinduye urusengero.

©Nerekwa abadayimoni bo mu bwoko bw’Abatutsi-kazi bakomoka mu miryango y’Abega babakagara, mbona baragiye banyura mukayira kamanukiraga mu gikombe cya gakondo yabakiranutsi basa nabashaka kujya muri icyo gikombe.Abo bagore numvise biyita ‘ingarisi’batangira kwireba mu bikari byabo uko hangana n’uburyo barutana kugira amadegede manini .

Nerekwa ko babonye umuhanuzi mukuru ababonye nabo baramubona maze ako kanya izo ngarisi,zihita ziza kumureba ngo zimuce igihanga!Ako kanya abona akandi kayira kari hirya yabo akanyuramo aramanuka baramukurikira ahita abihisha munsi y’urutare maze ingarisi imwe iramubwira ngo:Ndashaka ko undongora,mbona umuhanuzi mukuru arambura ukuboko kwari gufashe inkoni arayimutunga maze bose bahita bagira ubwoba basubirayo ntibagira icyo bamutwara ariko bajya guhamagara bagenzi babo.

Ahita ava aho ngaho azamuka umusozi w’igikundiro agera ahantu hubatse amazu meza kandi ahenze cyane ngo yubatswe mu matafari yitwa “UBUSAMBANYI NUBURIGANYA”abanza kugira ubwoba kubera iyo midugudu bayirindishaga imbwa z’inkazi.Nuko atindaho gatoya maze mbona yigiriye inama yo gukikira igikuta cyayo mazu yubakishije ubusambanyi n’uburiganya.

Nerekwa agarutse hahandi yarari mbere maze numva ahanurira igihugu cy’UBURUNDI yabwiraga korali yitwa SHEMEZA yahoze iyobowe na Aporinale waje gushinga idini ryavuye kuri iyo korali cyangwa iyo ministeri “SHEMEZA MINISITIRI”maze numva umuhanuzi mukuru aravuze ngo,Uburundi no mu Rwanda buzira bucye kandi bwongere bwire uko niko Uwiteka avuga.

(d) Ahagana mu museke wabasenzi,ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,haguruka ujye ku musozi w’igikundiro maze witegereze hakurya y’imisozi y’igikundiro maze umbwire icyo ubonye.Nuko ndahagurka ndagenda ngeze kuri uwo musozi ntereza amaso hakurya y’imisozi y’igikundiro maze mbona umuhanuzi arimo ku rwana intambara ikomeye cyane n’inkozi zibibi.

Icya ntangaje yarwanaga wenyine abamailaka bicaye bamureberera kuko iyo ntambara bari bayise ntoya,koko yari ntoya maze arwana n’inkozi zibibi zashakaga kumwambura amata yarazanywe n’umukiranutsi ayahetse kw’igare ry’abanyozi.Arwana nizo nkozi zibibi kugeza azinesheje maze mbona abamalaika barasetse cyane kandi barishima cyane ko anesheje iyo ntambara maze Uwiteka ahabwa icyubahiro.

– See more at: http://inyangenewss.com/?p=5027#more-5027

July 05th ,2015 umwuka w’Uwiteka anjyana mu iyerekwa kumusozi wo kwerekerwamo,uwo waruherereye mu burasira zuba bw’Afrika.Hari hubatse ishuli ryo kwigisha urubyiruko nyarwanda aho bajyanywe kwigishwa kubaha Uwiteka Imana yabakiranutsi.

Nerekwa umuhanuzi mukuru yoherezwa gutanga isomo muri urwo rubyiriko nyarwanda aho batwawe kuri uwo musoni kwigishwa,amaze gutanga isomo ryo kubaha Imana,ahita amanuka uwo musozi.

Kuva igihe boherejwe kuri uwo musozi ntabwo bigeze bagira umwete wo gushaka kwiga kumenya uko bubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru,ahubwo baranzwe no kwikinira bakajya babifata nk’imikino ibyo bigishwaga,bamaze kubona umuhanuzi mukuru arangije gutanga amasomo ye,bahita bibuka ibyahanuwe!Baramuhamagara ngo nagaruke noneho biteguye kumwumva ariko igihe cyari cyabashiranye yanga kugaruka uko niko Uwiteka avuga.

Nerekwa ko umuhanuzi mukuru asubije ukuboka inyuma arabapepera arababwira ngo,bye,Uwiteka abana namwe.Mbona bagize ubwoba bamenya yuko ubwo umuhanuzi mukuru yanze kugaruka, ibyahanuwe bisohoye maze baratinya cyane batangira kwicuza impamvu banze kumva iyo ivuga yo mu ijuru none bakaba bagiye kurimbuka uko niko Uwiteka avuga.

(b) Njyanwa mu iyerekwa mu gikombe cyo kwerekerwamo kiri munsi ya gakondo yabakiranutsi.Maze mbona munsi yicyo kibaya hari inkozi zibibi zigize indakoreka !Zigarurira umuhana wabakiranutsi.

Maze kugerayo numva amajwi yabantu bavuga basengeraga mu kadini gatoya kari kumuhanda.Maze imbere y’umuryango binjiriramo hari hatabye ubutunzi bw’ibyasezeranijwe,nerekwa ko batigeze bashaka kumenya iby’ubwo butunzi butabye aho ngaho.Nerekwa umuhanuzi mukuru araje acukura hasi akuramo ubwo butunzi bwari buvanze nubuhanuzi maze arabitwara.

Mu gihe yararimo gucukura ahongaho,bahise bakinga urugi ngo batareba uwo muhanuzi mukuru kugirango atabahanurira ibyo badashaka,kandi ntibanashakaga kureba ibyo arimo gukora kuko bamwangaga batamushakaga maze akomeza gucukura ubutunzi bw’ubuhanuzi buvanze na zahabu nziza yatunganijwe muruganda ayikuramo arigendera basigara baririmba indirimbo zabo muri ako kazu bahinduye urusengero.

©Nerekwa abadayimoni bo mu bwoko bw’Abatutsi-kazi bakomoka mu miryango y’Abega babakagara, mbona baragiye banyura mukayira kamanukiraga mu gikombe cya gakondo yabakiranutsi basa nabashaka kujya muri icyo gikombe.Abo bagore numvise biyita ‘ingarisi’batangira kwireba mu bikari byabo uko hangana n’uburyo barutana kugira amadegede manini .

Nerekwa ko babonye umuhanuzi mukuru ababonye nabo baramubona maze ako kanya izo ngarisi,zihita ziza kumureba ngo zimuce igihanga!Ako kanya abona akandi kayira kari hirya yabo akanyuramo aramanuka baramukurikira ahita abihisha munsi y’urutare maze ingarisi imwe iramubwira ngo:Ndashaka ko undongora,mbona umuhanuzi mukuru arambura ukuboko kwari gufashe inkoni arayimutunga maze bose bahita bagira ubwoba basubirayo ntibagira icyo bamutwara ariko bajya guhamagara bagenzi babo.

Ahita ava aho ngaho azamuka umusozi w’igikundiro agera ahantu hubatse amazu meza kandi ahenze cyane ngo yubatswe mu matafari yitwa “UBUSAMBANYI NUBURIGANYA”abanza kugira ubwoba kubera iyo midugudu bayirindishaga imbwa z’inkazi.Nuko atindaho gatoya maze mbona yigiriye inama yo gukikira igikuta cyayo mazu yubakishije ubusambanyi n’uburiganya.

Nerekwa agarutse hahandi yarari mbere maze numva ahanurira igihugu cy’UBURUNDI yabwiraga korali yitwa SHEMEZA yahoze iyobowe na Aporinale waje gushinga idini ryavuye kuri iyo korali cyangwa iyo ministeri “SHEMEZA MINISITIRI”maze numva umuhanuzi mukuru aravuze ngo,Uburundi no mu Rwanda buzira bucye kandi bwongere bwire uko niko Uwiteka avuga.

(d) Ahagana mu museke wabasenzi,ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,haguruka ujye ku musozi w’igikundiro maze witegereze hakurya y’imisozi y’igikundiro maze umbwire icyo ubonye.Nuko ndahagurka ndagenda ngeze kuri uwo musozi ntereza amaso hakurya y’imisozi y’igikundiro maze mbona umuhanuzi arimo ku rwana intambara ikomeye cyane n’inkozi zibibi.

Icya ntangaje yarwanaga wenyine abamailaka bicaye bamureberera kuko iyo ntambara bari bayise ntoya,koko yari ntoya maze arwana n’inkozi zibibi zashakaga kumwambura amata yarazanywe n’umukiranutsi ayahetse kw’igare ry’abanyozi.Arwana nizo nkozi zibibi kugeza azinesheje maze mbona abamalaika barasetse cyane kandi barishima cyane ko anesheje iyo ntambara maze Uwiteka ahabwa icyubahiro.

– See more at: http://inyangenewss.com/?p=5027#more-5027

Skip to toolbar