Ubuhanuzi bw’ejo hashize!!?

Ibiro ntara makuru byo mu ijuru “Heaven News Media Agency” biratangaza amakuru akurikira.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho cyane rirambwira riti umwami kigeli Ndoli kigeli Ndoli igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo Uwiteka Imana Nyiringabo agiye guhagurutsa itsinda rya Gedion rigatabarira gakondo yabakiranutsi rigakuraho ingoma ya Satani n’abadayimoni.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane maze rirambwira riti Umwami Kigeli Ndoli nukuli nukuli nongeye kwirahira mu izina ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo, abega mu bona uyumunsi, nti muzongera kubibuka ukundi uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Babikoreje urutsyo rushyushye cyane, nyamara ibyo ba bakoreye nzabahorera 7×70 kugirango mu menye yuko ibyo ba bakoreye bya mbabaje uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Skip to toolbar