Museveni n’abatutsi!!?

Uku niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga, Kaguta Yoweri Museveni uhora wifuza ko abatutsi bahora biruka ntibatekane. Kandi nyamara nawe ur’umuTutsi!!?

Uri umunyeshyari, kandi cyane!!! Utinya ubwoko ukomokamo kuko ari ubwoko bw’ubunyamaboko.

Uku niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo avuga, nshyizeho iherezo ryo guhora birukanka amahanga, mbahaye gakondo kandi yagutse bazatura batengamare kuko Umwami wabwo azagendera hagati muri bwo kuko uwo ariwo Munezero wanjye!!!

Nabahaye Umwami kandi naramwimitse azatura muribo azaba Umwami wabo, nabo bazaba ubwoko bwe. Umubabaro nagahinda by’intimba bahorana nzabimaraho. Wowe n’abega mwagiye inama yo guhindura ubwoko bwanjye abacakara ariko muri beshya ntabwo imigambi yanyu muzayisohoza.

MwabaTutsi mwe namwe mwumvireho, muri abanyeshyari, mushaka gushyingira abakobwa banyu mu ngo zikomeye, ariko abakobwa b’abandi mugashaka ku basambanya no kubahindura ibihomora nyamara nta mwana n’igiti uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Nzabaziza abakobwa banjye mbabohora, kuko umukobwa w’umukire, n’umukene barangana imbere yanjye uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ishyali ryanyu ndarirambiwe, kandi nariciyeho iteka. Muzarimbuka kuko mutagenza uko bikwiye ngo mubone ubugingo. Mwishinga imiryango y’abasinga n’abega bigaruriwe n’umwanzi Satani, ariko haracyariho bacyeya nisigarije batapfukamiye Satani.

Abo nibo nzaha umurage wa gakondo ya bakiranutsi hamwe n’umucamanza uzabayobora ibihe byinshi uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Naburijemo gusenga kwanyu, kandi nzakomeza kuburizamo amasengesho yanyu sinshaka kuyumva kuko aranuka nk’uko namwe munuka!!!

Inama zanyu zose nzajya nziciraho iteka. Nzabateza ibikomeye impande zose kuzageza igihe muzemera ko nd’u wo ndi we uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ibyo mukora byose nabishyizeho iherezo. Museveni n’Umwakagara ibyo mukora byose mbikurikiranira hafi cyane! Igihe kizagera mwisange aho mwatinyaga. Ubutunzi bwose mufite buzaribwa ningese kuko mwarikubiye cyane!!!

Ibyago, akaga, amakuba, ibyo byose mudashaka mwifuriza abandi bizabageraho. Icyo gihe nibwo muzamenya gukiranirwa kwanyu uko kungana. Uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Skip to toolbar